Możesz otrzymać premię za polecenie osoby, która ma doświadczenie w opiece nad osobą starszą i zna język niemiecki. Szczegóły możesz poznać także telefonicznie
pod numerem: 56 655 10 10.

1. Postanowienia ogólne
 • I. Program organizowany jest przez Adiutor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Szewska 6/7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000210024, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31, NIP: 8790167312, REGON: 870032118. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • II. Wszystkie dane osobowe uczestników programu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Adiutor sp. z o. o.
 • III. Administratorem danych osobowych uczestników programu jest Adiutor sp. z o. o. w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej „RODO”).
 • IV. Uczestnikowi programu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych Administratora przysługuje prawo do wglądu, edycji, zmiany swoich danych osobowych. Na żądanie uczestnika Administrator musi usunąć dane osobowe ze zbioru. Żądanie usunięcia danych osobowych jest możliwe przez wysłanie go na adres: pomoc@pomocwdomu.pl
 • V. Udział uczestnika w programu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem promocji. Pod pojęciem „Uczestnik” należy rozumieć osobę pełnoletnią, która poleciła inną osobę do podjęcia pracy w Adiutor sp. z o. o.
2. Uczestnictwo
 • I. Udział w programie mogą wziąć osoby, które pracują/mają zlecenie w Adiutor sp. z o. o. bądź przystąpiły do procesu rekrutacji u Organizatora programu.
 • II. Nie mogą wziąć udziału w programie osoby, które zerwały wbrew umowie stosunek pracy/umowę zlecenie u Organizatora bądź, z którymi stosunek pracy/umowa zlecenie została rozwiązana ze względu na nieprzestrzeganie postanowień umowy.
 • III. Przekazujący dane osobowe osoby potencjalnie zainteresowanej pracą w Adiutor sp. z o. o. dokonuje tego po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia od tejże osoby bądź mając pewność, że osoba takiej zgody udzieliłaby. Uczestnik programu dokonuje przekazania informacji kontaktowych na własną odpowiedzialność.
3. Warunki programu
 • I. Uczestnik otrzyma bonus po spełnieniu jednego z poniższych wymagań:
  • a. Przekazał kontakt do innej osoby mogącej być zainteresowaną pracą w Adiutor sp. z o. o. i polecony zawarł stosunek pracy/umowę zlecenie oraz podjął zlecenie na terenie Niemiec na okres, co najmniej 6 tygodni z Organizatorem potwierdzając podczas rekrutacji znajomość z Uczestnikiem.
  • b. Skierował znajomą osobę do kontaktu z Adiutor sp. z o. o. i polecony podczas rekrutacji potwierdził iż kontaktuje się z polecenia Uczestnika. Polecona osoba musi zawrzeć stosunek pracy/umowę zlecenie z Organizatorem oraz musi podjąć zlecenie na terenie Niemiec na okres, co najmniej 6 tygodni.
  • c. Punkty a i b są nieważnie jeżeli osoba polecona nie wyraziła zgody polecającemu na przekazanie swoich danych kontaktowych do Adiutor 24H sp. z o. o.
 • II. Bonus zależny jest od kwalifikacji poleconej osoby.
  • a. Za osobę, która zna słabo lub komunikatywnie język niemiecki Uczestnik otrzyma nagrodę w wysokości 200 zł
  • b. Za osobę, która zna język niemiecki w stopniu bardzo dobrym Uczestnik otrzyma nagrodę w wysokości 200 zł, przy pierwszym wyjeździe tej osoby oraz dodatkowe 200 zł przy kolejnym wyjeździe. Każde ze zleceń na terenie Niemiec musi trwać co najmniej 6 tygodni.
  • c. Za polecenie osoby na kurs języka niemieckiego w Adiutor sp. z o.o. oraz podjęcia pracy/zlecenia przez tę osobę Uczestnik otrzyma 200 zł.
  • d. Jeżeli osoba polecona posiada prawo jazdy i deklaruje gotowość jazdy samochodem na terenie Niemiec, to polecającemu przysługuje dodatkowe 100 zł.
 • III. Wszelkie wątpliwości, które nie będą mogły zostać usunięte, rozstrzygane będą na korzyść Uczestnika.
 • IV. Uczestnik przekazując dane polecanej osoby jest zobowiązany do podanie jej imienia oraz numeru telefonu bądź adresu e-mail, tudzież innego komunikatora.
 • V. W uzasadnionych przypadkach organizator może odmówić przyznania bonusu bądź modyfikacji jego wysokości.
4. Odbiór Bonusu
 • I. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi po wypełnieniu wszystkich warunków programu. Kwota zostanie wypłacona Uczestnikowi na wskazany rachunek lub gotówką.
 • II. W przypadkach niezależnych od Organizatora uniemożliwiających wypłacenie bonusu Organizator zastrzega sobie termin nie dłuższy niż 60 dni na wypłacenie należnego świadczenia.
 • III. W przypadkach, w których wypłacenie bonusu nie jest możliwe z winy Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • IV. Uczestnik jest zobowiązany do usunięcia przeszkody wymienionej w punkcie 4 ust. 3 w terminie 60 dni od dnia próby przekazania bonusu przez Organizatora.
 • V. W przypadku nieusunięcia przeszkody w terminie 60 dni Bonus przepada.
 • VI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz przeszkody, które nie pozwoliły na odbiór bonusu przez Uczestnika.
5. Reklamacje
 • I. Uczestnik niezgadzający się z postanowieniami Organizatora w sprawie programu ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od zapoznania się z treścią postanowienia.
 • II. Niedotrzymanie terminu 7 dni skutkować będzie nieuwzględnieniem reklamacji.
 • III. Reklamacje Uczestnik przesyła drogą elektroniczną na adres pomoc@pomocwdomu.pl
 • IV. Reklamacja musi zostać załączona w formie pliku doc. bądź pdf. w załączniku wiadomości.
 • VI. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 • VII. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Uczestnikowi w wiadomości na wskazany adres e-mail.
 • VIII. Reklamacje można składać w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne.
6. Postanowienia końcowe
 • I. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe przez jakość świadczonych usług operatorów pocztowych, telekomunikacyjnych oraz inne osoby.
 • II. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany danych kontaktowych podjęte przez Uczestnika, który nie poinformował o nich Organizatora.
 • III. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez Uczestnika programu, niemniej dotrzyma staranności w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia.
 • IV. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w programie polecającym.
 • V. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, także do wcześniejszego zakończenia programu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie na stronie internetowej, na której regulamin został zamieszczony. Wszelkie zmiany nie wymagają uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie programu nie powodują utraty praw nabytych przez Uczestników przed dokonanymi modyfikacjami w niniejszym Regulaminie.

Regulamin promocji „Dla nas liczy się człowiek!”

1. Postanowienia ogólne
 • I. Program organizowany jest przez Adiutor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Szewska 6/7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000210024, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31, NIP: 9562364284, REGON: 387358782. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • II. Wszystkie dane osobowe uczestników programu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Adiutor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • III. Administratorem danych osobowych uczestników programu jest Adiutor Spółka w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej „RODO”).
 • IV. Uczestnikowi programu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych Administratora przysługuje prawo do wglądu, edycji, zmiany swoich danych osobowych. Na żądanie uczestnika Administrator musi usunąć dane osobowe ze zbioru. Żądanie usunięcia danych osobowych jest możliwe przez wysłanie go na adres: pomoc@pomocwdomu.pl
 • V. Udział uczestnika w programu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem promocji. Pod pojęciem „Uczestnik” należy rozumieć osobę pełnoletnią, która pracuje w Adiutor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
2. Uczestnictwo
 • I. Udział w programie mogą wziąć osoby, które pracują w Adiutor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. bądź które nawiążą stosunek pracy w celu wyjazdu w terminach wskazanych w punkcie 3.
 • II. Nie mogą wziąć udziału w programie osoby, które zerwały wbrew umowie stosunek pracy u Organizatora bądź z którymi stosunek pracy został rozwiązany ze względu na nieprzestrzeganie postanowień umowy.
 • III. Uczestnik programu musi przynajmniej w stopniu podstawowym znać j. niemiecki, a także musi mieć założony profil zawodowy w Adiutor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Warunki programu
 • I. Uczestnik otrzyma bonus po spełnieniu jednego z poniższych wymagań:
  • a. Będzie kwalifikował się na jedną z ofert pracy w Adiutor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • b. Wyjedzie do pracy w celu świadczenia usług opieki nad osobami starszymi w Niemczech na przynajmniej 4 tygodnie.
  • c. Okres wyjazdu będzie przypadał na jeden z poniższych terminów:
   – 23 grudnia – 26 grudnia
   – 31 grudnia – 1 stycznia
   – Czas Świąt Wielkanocnych (Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny)
 • II. Uczestnik spełniający wymagania otrzyma bonus w zależności od wysokości kontraktu. Wysokość zostanie ustalona indywidualnie, w zakresie od 100 do 300 euro.
 • III. Tylko w uzasadnionych przypadkach Adiutor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. może odmówić przyznania bonusu bądź modyfikacji jego wysokości, a także nadzwyczajnego złagodzenia warunków programu czy udzielenia bonusu.
4. Odbiór Bonusu
 • I. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi po wypełnieniu wszystkich warunków programu. Kwota zostanie wypłacona Uczestnikowi na wskazany rachunek bankowy wraz z wynagrodzeniem ze stosunku pracy/umowy zlecenie.
5. Postanowienia końcowe
 • I. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe przez jakość świadczonych usług operatorów pocztowych, telekomunikacyjnych oraz inne osoby.
 • II. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany danych kontaktowych podjęte przez Uczestnika, który nie poinformował o nich Organizatora.
 • III. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez Uczestnika programu, niemniej dotrzyma staranności w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia.
 • IV. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w programie.
 • V. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, także do wcześniejszego zakończenia programu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie na stronie internetowej, na której regulamin został zamieszczony. Wszelkie zmiany nie wymagają uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie programu nie powodują utraty praw nabytych przez Uczestników przed dokonanymi modyfikacjami w niniejszym Regulaminie.