Regulamin promocji 400+

1. Postanowienia ogólne
 • I. Promocja pt. „400+” organizowana jest przez Adiutor sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ulicy Szewskiej 6/2, 87-100 Toruń, zwaną dalej „Organizatorem”.
 • II. Wszystkie dane osobowe uczestników promocji będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Adiutor sp. z o.o. sp. k.
 • III. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Adiutor sp. z o.o. sp. k. w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej „RODO”).
 • IV. Uczestnikowi promocji, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych Administratora przysługuje prawo do wglądu, edycji, zmiany swoich danych osobowych. Na żądanie uczestnika Administrator musi usunąć dane osobowe ze zbioru. Żądanie usunięcia danych osobowych jest możliwe przez wysłanie go na adres: pomoc@pomocwdomu.pl
 • V. Udział uczestnika w promocji oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem promocji. Pod pojęciem „Uczestnik” należy rozumieć osobę pełnoletnią świadczącą usługi pomocy w domu oraz opieki nad osobami starszymi w Niemczech w ramach umowy z firmami innymi niż Adiutor sp. z o.o. sp. k., która do dnia 30.11.2018 r. wypełniła postanowienia punktu 3 niniejszego regulaminu.
 • VI. Pod pojęciem „Bonus” należy rozumieć kwotę w wysokości 400 euro wypłacaną po 180 dniach pracy na podstawie umowy z Adiutor sp. z o.o. sp. k. o świadczenie usług opieki nad osobami starszymi oraz pomocy w domu w ramach programu „400+”
2. Uczestnictwo
 • I. Udział w programie mogą wziąć osoby fizyczne, które nigdy nie pracowały dla Adiutor sp. z o.o. sp. k. i były zatrudnione jako opiekun/-ka osób starszych w firmach innych niż Adiutor spółka z o.o. sp. k. przez okres przynajmniej 6 miesięcy.
 • II. Udział w programie mogą wziąć osoby fizyczne, które pracowały dla Adiutor sp. z o.o. sp. k. i które od przynajmniej 6 miesięcy pracują dla innych firm.
 • III. Udziału w programie nie mogą brać osoby fizyczne, których zatrudnienie w Adiutor sp. z o.o. sp. k. jak i innych firmach zakończyło się z winy pracownika przez rażące niedbalstwo wobec podopiecznego, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, zachowania niezgodne z zasadami profesji opiekuna seniora oraz niedotrzymanie postanowień umowy.
3. Warunki programu
 • I. Program trwa od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r.
 • II. Udział w programie jest dobrowolny.
 • III. Bonus w wysokości 400 euro otrzyma osoba, która:
  • a. Do dnia 30.11.2018 r. przedstawi Organizatorowi referencje bądź dokumenty potwierdzające swoje poprzednie zatrudnienie w innych firmach świadczących usługi opieki nad osobami starszymi w Niemczech.
  • b. Do wyżej wymienionego terminu przedstawi wszelkie dokumenty i referencje wskazujące, że czas pracy jako opiekunka osób starszych na zleceniach innych firm wynosi co najmniej 6 miesięcy.
  • c. Do dnia 30.11.2018 r. podpisze umowę z Adiutor sp. z o.o. sp. k. o świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi w Niemczech, pomocy w domu.
  • d. Po podpisaniu umowy przepracuje co najmniej 6 miesięcy (180 dni) w ramach współpracy z Adiutor sp. z o.o. sp. k.
  • e. Praca przez co najmniej 6 miesięcy (180 dni) będzie odbywała się w ramach zleceń trwających co najmniej 6 tygodni.
  • f. Wypełni formularz zgłoszeniowy https://pomocwdomu.pl/page/form#source=fb zawarty na stronie www.pomocwdomu.pl dopisując hasło „Programu 400+” w polu internet z kategorii „Dowiedziałam się o firmie Adiutor z”.
  • g. Posługuje się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym. Znajomość języka obcego zostanie sprawdzona przez pracownika firmy Adiutor sp. z o.o. sp. k. odpowiedzialnego za wykonanie programu „400+” podczas, obligatoryjnej dla wypełnienia warunków, rozmowy telefonicznej bądź spotkania w siedzibie firmy.
 • IV. Bonus przysługuje jednorazowo.
 • V. Bonus nie przysługuje osobom, które spełnią warunki zawarte w punkcie 3 ust. III, a które w trakcie wykonywania zlecenia złamały postanowienia umowy bądź wykonywały ją w sposób rażący i niedbały, dopuszczając się niedbałego lub szkodliwego zachowania wobec podopiecznego.
 • VI. W przypadku przerwania świadczenia usług przez Uczestnika programu z przyczyn niezależnych od niego, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania bonusu podejmie pracownik odpowiedzialny za wykonanie programu „400+”.
 • VII. Wszelkie wątpliwości, które nie będą mogły zostać usunięte, rozstrzygane będą na korzyść Uczestnika.
 • VIII. W uzasadnionych przypadkach Adiutor sp. z o.o. sp. k. może odmówić przyznania bonusu bądź modyfikacji jego wysokości.
4. Odbiór Bonusu
 • I. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi po wypełnieniu wszystkich warunków programu. Kwota zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem przysługującym Uczestnikowi na podstawie umowy o świadczenie usług pomocy w domu oraz opieki nad osobami starszymi w Niemczech.
 • II. W przypadkach niezależnych od Organizatora uniemożliwiających wypłacenie bonusu w terminie z punktu 4 ust. I, Organizator zastrzega sobie termin nie dłuższy niż 30 dni na wypłacenie należnego bonusu.
 • III. W przypadkach, w których wypłacenie bonusu nie jest możliwe z winy Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • IV. Uczestnik jest zobowiązany do usunięcia przeszkody wymienionej w punkcie 4 ust. 3 w terminie 60 dni od dnia próby przekazania bonusu przez Organizatora.
 • V. W przypadku nieusunięcia przeszkody w terminie 60 dni Bonus przepada.
 • VI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz przeszkody, które nie pozwoliły na odbiór bonusu przez Uczestnika.
5. Reklamacje
 • I. Uczestnik niezgadzający się z postanowieniami Organizatora w sprawie programu ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od zapoznania się z treścią postanowienia.
 • II. Niedotrzymanie terminu 7 dni skutkować będzie nieuwzględnieniem reklamacji.
 • III. Reklamacje Uczestnik przesyła drogą elektroniczną na adres pomoc@pomocwdomu.pl
 • IV. Reklamacja musi zostać załączona w formie pliku doc. bądź pdf. w załączniku wiadomości.
 • V. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email do kontaktu oraz szczegółowy opis podstaw reklamacji.
 • VI. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 • VII. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Uczestnikowi w wiadomości na wskazany adres e-mail.
 • VIII. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 31.12.2018 r.
6. Postanowienia końcowe
 • I. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe przez jakość świadczonych usług operatorów pocztowych, telekomunikacyjnych oraz inne osoby.
 • II. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany danych kontaktowych podjęte przez Uczestnika, który nie poinformował o nich Organizatora.
 • III. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w programie „400+”.
 • IV. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, także do wcześniejszego zakończenia programu. Potencjalni uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie na stronie internetowej, na której regulamin został zamieszczony. Wszelkie zmiany nie wymagają uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie programu nie powodują utraty praw nabytych przez Uczestników przed dokonanymi modyfikacjami w niniejszym Regulaminie.
Regulamin promocji „Poleć opiekunkę”

Możesz otrzymać premię za polecenie osoby, która ma doświadczenie w opiece nad osobą starszą i zna język niemiecki. Szczegóły możesz poznać także telefonicznie pod numerem: 510 730 084

1. Postanowienia ogólne
 • I. Program organizowany jest przez Adiutor sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ulicy Szewskiej 6/2, 87-100 Toruń, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560714, REGON 361643209, NIP: 9562311649 zwaną dalej „Organizatorem”.
 • II. Wszystkie dane osobowe uczestników programu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Adiutor sp. z o.o. sp. k.
 • III. Administratorem danych osobowych uczestników programu jest Adiutor sp. z o.o. sp. k. w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej „RODO”).
 • IV. Uczestnikowi programu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych Administratora przysługuje prawo do wglądu, edycji, zmiany swoich danych osobowych. Na żądanie uczestnika Administrator musi usunąć dane osobowe ze zbioru. Żądanie usunięcia danych osobowych jest możliwe przez wysłanie go na adres: pomoc@pomocwdomu.pl
 • V. Udział uczestnika w programu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem promocji. Pod pojęciem „Uczestnik” należy rozumieć osobę pełnoletnią, która poleciła inną osobę do podjęcia pracy w Adiutor sp. z o.o. sp. k.
2. Uczestnictwo
 • I. Udział w programie mogą wziąć osoby, które pracują w Adiutor sp. z o.o. sp. k. bądź przystąpiły do procesu rekrutacji u Organizatora programu.
 • II. Nie mogą wziąć udziału w programie osoby, które zerwały wbrew umowie stosunek pracy u Organizatora bądź z którymi stosunek pracy został rozwiązany ze względu na nieprzestrzeganie postanowień umowy.
 • III. Przekazujący dane osobowe osoby potencjalnie zainteresowanej pracą w Adiutor sp. z o.o. sp. k. dokonuje tego po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia od tejże osoby bądź mając pewność, że osoba takiej zgody udzieliłaby. Uczestnik programu dokonuje przekazania informacji kontaktowych na własną odpowiedzialność.
3. Warunki programu
 • I. Uczestnik otrzyma bonus po spełnieniu jednego z poniższych wymagań:
  • a. Przekazał kontakt do innej osoby mogącej być zainteresowaną pracą w Adiutor sp. z o.o. sp. k. i polecony zawarł stosunek pracy z Organizatorem potwierdzając podczas rekrutacji znajomość z Uczestnikiem.
  • b. Skierował znajomą osobę do kontaktu z Adiutor sp. z o.o. sp. k. i polecony podczas rekrutacji potwierdził iż kontaktuje się z polecenia Uczestnika. Polecona osoba musi zawrzeć stosunek pracy z Organizatorem.
  • c. Punkty a i b są nieważnie jeżeli osoba polecona nie wyraziła zgody polecającemu na przekazanie swoich danych kontaktowych do Adiutor sp. z o.o. sp. k.
 • II. Bonus zależny jest od kwalifikacji poleconej osoby.
  • a. Za osobę, która zna słabo język niemiecki Uczestnik otrzyma nagrodę w wysokości 200 zł
  • b. Za osobę, która zna język niemiecki w stopniu komunikatywnym Uczestnik otrzyma nagrodę w wysokości 300 zł.
  • c. Za osobę, która zna język niemiecki w stopniu bardzo dobrym Uczestnik otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.
  • d. Za polecenie osoby na kurs języka niemieckiego w Adiutor sp. z o.o. sp. k. oraz podjęcia pracy przez tę osobę Uczestnik otrzyma 200 zł.
  • e. Jeżeli osoba polecona posiada prawo jazdy to polecającemu przysługuje dodatkowe 100 zł.
 • III. Wszelkie wątpliwości, które nie będą mogły zostać usunięte, rozstrzygane będą na korzyść Uczestnika.
 • IV. Uczestnik przekazując dane polecanej osoby jest zobowiązany do podanie jej imienia oraz numeru telefonu bądź adresu e-mail, tudzież innego komunikatora.
 • V. W uzasadnionych przypadkach Adiutor sp. z o.o. sp. k. może odmówić przyznania bonusu bądź modyfikacji jego wysokości.
4. Odbiór Bonusu
 • I. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi po wypełnieniu wszystkich warunków programu. Kwota zostanie wypłacona Uczestnikowi na wskazany rachunek lub gotówką.
 • II. W przypadkach niezależnych od Organizatora uniemożliwiających wypłacenie bonusu Organizator zastrzega sobie termin nie dłuższy niż 30 dni na wypłacenie należnego świadczenia.
 • III. W przypadkach, w których wypłacenie bonusu nie jest możliwe z winy Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • IV. Uczestnik jest zobowiązany do usunięcia przeszkody wymienionej w punkcie 4 ust. 3 w terminie 60 dni od dnia próby przekazania bonusu przez Organizatora.
 • V. W przypadku nieusunięcia przeszkody w terminie 60 dni Bonus przepada.
 • VI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz przeszkody, które nie pozwoliły na odbiór bonusu przez Uczestnika.
5. Reklamacje
 • I. Uczestnik niezgadzający się z postanowieniami Organizatora w sprawie programu ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od zapoznania się z treścią postanowienia.
 • II. Niedotrzymanie terminu 7 dni skutkować będzie nieuwzględnieniem reklamacji.
 • III. Reklamacje Uczestnik przesyła drogą elektroniczną na adres pomoc@pomocwdomu.pl
 • IV. Reklamacja musi zostać załączona w formie pliku doc. bądź pdf. w załączniku wiadomości.
 • VI. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 • VII. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Uczestnikowi w wiadomości na wskazany adres e-mail.
 • VIII. Reklamacje można składać w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne.
6. Postanowienia końcowe
 • I. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe przez jakość świadczonych usług operatorów pocztowych, telekomunikacyjnych oraz inne osoby.
 • II. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany danych kontaktowych podjęte przez Uczestnika, który nie poinformował o nich Organizatora.
 • III. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez Uczestnika programu, niemniej dotrzyma staranności w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia.
 • IV. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w programie polecającym.
 • V. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, także do wcześniejszego zakończenia programu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie na stronie internetowej, na której regulamin został zamieszczony. Wszelkie zmiany nie wymagają uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie programu nie powodują utraty praw nabytych przez Uczestników przed dokonanymi modyfikacjami w niniejszym Regulaminie.
Regulamin promocji „Dla nas liczy się człowiek!”

1. Postanowienia ogólne
 • I. Program organizowany jest przez Adiutor sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ulicy Szewskiej 6/2, 87-100 Toruń, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560714, REGON 361643209, NIP: 9562311649 zwaną dalej „Organizatorem”.
 • II. Wszystkie dane osobowe uczestników programu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Adiutor sp. z o.o. sp. k.
 • III. Administratorem danych osobowych uczestników programu jest Adiutor sp. z o.o. sp. k. w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej „RODO”).
 • IV. Uczestnikowi programu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych Administratora przysługuje prawo do wglądu, edycji, zmiany swoich danych osobowych. Na żądanie uczestnika Administrator musi usunąć dane osobowe ze zbioru. Żądanie usunięcia danych osobowych jest możliwe przez wysłanie go na adres: pomoc@pomocwdomu.pl
 • V. Udział uczestnika w programu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem promocji. Pod pojęciem „Uczestnik” należy rozumieć osobę pełnoletnią, która pracuje w Adiutor sp. z o.o. sp. k.
2. Uczestnictwo
 • I. Udział w programie mogą wziąć osoby, które pracują w Adiutor sp. z o.o. sp. k. bądź które nawiążą stosunek pracy w celu wyjazdu w terminach wskazanych w punkcie 3.
 • II. Nie mogą wziąć udziału w programie osoby, które zerwały wbrew umowie stosunek pracy u Organizatora bądź z którymi stosunek pracy został rozwiązany ze względu na nieprzestrzeganie postanowień umowy.
 • III. Uczestnik programu musi przynajmniej w stopniu podstawowym znać j. niemiecki, a także musi mieć założony profil zawodowy w Adiutor sp. z o.o. sp. k.
3. Warunki programu
 • I. Uczestnik otrzyma bonus po spełnieniu jednego z poniższych wymagań:
  • a. Będzie kwalifikował się na jedną z ofert pracy w Adiutor sp. z o.o. sp. k.
  • b. Wyjedzie do pracy w celu świadczenia usług opieki nad osobami starszymi w Niemczech na przynajmniej 4 tygodnie.
  • c. Okres wyjazdu będzie przypadał na jeden z poniższych terminów:
   - 23 grudnia – 26 grudnia
   - 31 grudnia - 1 stycznia - Czas Świąt Wielkanocnych
 • II. Uczestnik spełniający wymagania otrzyma bonus w zależności od wysokości kontraktu. Wysokość zostanie ustalona indywidualnie, w zakresie od 100 do 300 euro.
 • III. Tylko w uzasadnionych przypadkach Adiutor sp. z o.o. sp. k. może odmówić przyznania bonusu bądź modyfikacji jego wysokości, a także nadzwyczajnego złagodzenia warunków programu czy udzielenia bonusu.
4. Odbiór Bonusu
 • I. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi po wypełnieniu wszystkich warunków programu. Kwota zostanie wypłacona Uczestnikowi na wskazany rachunek bankowy wraz z wynagrodzeniem ze stosunku pracy.
5. Postanowienia końcowe
 • I. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe przez jakość świadczonych usług operatorów pocztowych, telekomunikacyjnych oraz inne osoby.
 • II. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany danych kontaktowych podjęte przez Uczestnika, który nie poinformował o nich Organizatora.
 • III. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez Uczestnika programu, niemniej dotrzyma staranności w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia.
 • IV. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w programie.
 • V. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, także do wcześniejszego zakończenia programu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie na stronie internetowej, na której regulamin został zamieszczony. Wszelkie zmiany nie wymagają uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie programu nie powodują utraty praw nabytych przez Uczestników przed dokonanymi modyfikacjami w niniejszym Regulaminie.
Strona używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie AKCEPTUJĘ